Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “BJEK Academy”

  1. Definities In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: a. “BJEK Academy”: de aanbieder van de cursussen op het gebied van persoonlijk leiderschap. b. “Website”: de website van de “BJEK Academy”, te vinden op www.bjek.nl. c. “Cursussen”: de door de “BJEK Academy” aangeboden cursussen op het gebied van persoonlijk leiderschap. d. “Deelnemer”: de persoon die zich heeft ingeschreven voor een cursus bij de “BJEK Academy”.
  2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de “BJEK Academy” en deelnemers en op alle gebruik van de website van de “BJEK Academy”.
  3. Inschrijving a. Inschrijven voor een cursus kan via de website van de “BJEK Academy”. b. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en volledige informatie bij de inschrijving. c. De inschrijving is pas definitief nadat de “BJEK Academy” de betaling heeft ontvangen. d. De “BJEK Academy” behoudt zich het recht voor om de inschrijving te weigeren zonder opgaaf van reden.
  4. Betaling a. Betaling voor een cursus kan via de website van de “BJEK Academy” worden gedaan. b. De betaling dient voorafgaand aan de cursus te zijn voldaan. c. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behoudt de “BJEK Academy” zich het recht voor om de deelnemer de toegang tot de cursus te weigeren.
  5. Annulering en terugbetaling a. Annulering van een cursus kan tot 14 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos worden gedaan. b. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is de deelnemer het volledige cursusbedrag verschuldigd. c. Bij annulering vanwege ziekte of een andere geldige reden kan de deelnemer de cursus verzetten naar een andere datum of een ander tijdstip. d. Bij annulering door de “BJEK Academy” wordt het volledige cursusbedrag terugbetaald.
  6. Auteursrecht en intellectueel eigendom a. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de cursussen en de website van de “BJEK Academy” berusten bij de “BJEK Academy”. b. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de “BJEK Academy” materiaal van de website te kopiëren of op enige andere wijze openbaar te maken.
  1. Aansprakelijkheid a. De “BJEK Academy” is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van deelname aan een cursus, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de “BJEK Academy”. b. De “BJEK Academy” is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van het gebruik van de website van de “BJEK Academy”, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de “BJEK Academy”. c. De “BJEK Academy” is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  2. Overmacht a. De “BJEK Academy” is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werkgeversorganisaties, ziekte van docenten of andere personeelsleden van de “BJEK Academy”, onvoorziene technische complicaties, natuurrampen, slechte weersomstandigheden, brand en overstromingen.
  3. Geschillen en toepasselijk recht a. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. b. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  4. Wijzigingen a. De “BJEK Academy” behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. b. Wijzigingen worden op de website van de “BJEK Academy” gepubliceerd en zijn van kracht vanaf het moment van publicatie.